Οι υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί αφορούν την συλλογή,την αποικόνιση αλλά και την επεξεργασία μετρήσεων που προέρχονται από τους αισθητήρες της μακέτας του Grennhouse. Αρχικά έχουν δημιουργηθεί πολλών ειδών διαγράμματα με την βοήθεια των google charts τα οποία τροφοδοτούνται από την sql βάση που έχει αναπτυχθεί.Έπειτα οι τιμές μεταφέρθηκαν στο cloud της υπηρεσίας ThingSpeak όπου και επεξεργάστηκαν.Επίσης υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αυτοματισμών με την υπηρεσία Ifttt.Τέλος παρουσιάζονται εφαρμογές πάνω στην πλακέτα Stm32f4 και flight board.

Η επεξεργασία των μετρήσεων, η μετάδοσή τους στο cloud ή στη τοπική βάση, η σχεδίαση των διαγραμμάτων και η παρουσίαση τους έχει γίνει από τον Δρ. Τοπάλη Ευάγγελο σε συνεργασία με τον φοιτητή Συμεωνίδη Οδυσσέα.